Nagy kontrasztú vátozat
 
 
2019.09
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. 1
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 1. 9
 2. 10
 3. 11
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 1. 16
 2. 17
 3. 18
 4. 19
 5. 20
 6. 21
 7. 22
 1. 23
 2. 24
 3. 25
 4. 26
 5. 27
 6. 28
 7. 29
 1. 30
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  

 
 
 
 
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Tornyospálcán


IPARI PARKOK, IPARTERÜLETEK FEJLESZTÉSE TORNYOSPÁLCÁN


RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL
TOP-1.1.1-16-SB1-2017-00007


A beruházás célja, hogy a projektgazda egy, elsősorban a KKV szektor számára vonzó, működési igényeiket kiszolgálni képes ipari területet alakítson ki a település határában, a széles nyomtávú vasútvonal közvetlen közelében. Az önkormányzat elsődleges célja a beruházással az, hogy minél több gazdasági szereplő érkezzen a településre, azok új munkahelyek létrehozásával hozzájáruljanak a település gazdasági, foglalkoztatási mutatóinak javításához. A beruházás célja továbbá, hogy az ipari terület fejlesztésével fenntartható módon javuljon a helyi vállalkozások versenyképessége, erősödjön gazdasági potenciálja és növekedjen a beruházási hajlandósága. A projekt keretében az önkormányzat által már korábban iparterületté nyilvánított több, mint 12 hektáros terület teljes közműfejlesztése valósulna meg az alábbiak szerint:


Elektromos hálózat építés

A Tornyospálca külterület 076/1 hrsz-ú ingatlanon tervezett ipari területre igényelt 2 MVA teljesítmény új 22 kV-os földkábel hálózat, 22 kV-os szabadvezeték hálózat és 2 db 22/0,4 kVos kompakt transzformátorállomás kiépítésével biztosítható. A csatlakozási pont a 089/2 hrsz iparvasút K-i oldalán található, innen a 076/1 hrsz Ny-i oldaláig a 22 kV-os földkábel hálózat folytatásaként kb. 500 m nyomvonalhosszban közcélú 22 kV-os szabadvezeték hálózatot kell kiépíteni. A 22 kV-os szabadvezeték hálózat pontos nyomvonalának meghatározása környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése után a vezetékjogi engedélyezési eljárás során határozható meg. Amennyiben a külterületi szakaszon a 22 kV-os szabadvezeték hálózat engedélyezése nehézségekbe ütközik vagy ellehetetlenül abban az esetben 22 kV-os földkábel hálózat kiépítésére is van lehetőség az érintett szakaszon, de ennek költsége jelentősen nagyobb a szabadvezeték hálózat költségénél. A szabadvezeték hálózatról leágazva 3x1x150
mm2 NA2XS(F)Y típusú 22 kV-os földkábel hálózat kiépítésével kell megtáplálni az ipari terület villamosenergia-ellátását biztosító 2 db 22/0,4 kV-os 1,6 MVA teljesítményig bővíthető kompakt transzformátorállomást. A transzformátorállomások helyét a várható terhelési súlypontokban helyeztük el. A transzformátorállomásokban 1.000 kVA teljesítményű transzformátorokat kell elhelyezni. A tervezett elektromos hálózat hossza 500 m.


Útépítés

Az ipari területhez vezető út a Tornyospálca Ipari úthoz csatlakozik. A tervezési szakasz a 082 hrsz-on meglévő Ipari útnál kezdődik, ahol 6,50 m burkolatszélességű út található. Ehhez az úthoz csatlakozik a 077 hrsz-on meglévő 4,75 m burkolatszélességű út, melyet ki kell szélesíteni 6,50 m széles burkolatszélességre. A kiszélesített útból csatlakozik le a 076/1 hrszú ipari terület ellátó 6,50 m széles burkolatszélességű, kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas tervezett út. A tervezett út hossza: 955 m.


Vízvezeték építés

Az ipari terület vízellátását a Kossuth utcán meglévő DN225-ös vízvezeték továbbtervezése oldja meg. A 076/1 hrsz-ig el lett vezetve a tervezett vízvezeték, így a kialakítandó ipari terület ingatlanjai később vízbekötéssel a hálózatra köthetők. A tüzivíz biztosítására a vezeték végen tűzcsapokat helyeztem el. A tervezett vízvezeték hálózat hossza: 2.500 m.


Szennyvízvezeték építés

A szennyvízelvezetés a Petőfi utcán található átemelő bekötő vezetékétől indul, és a
keletkezett szennyvíz 2.120 fm zárt nyomott DN 160 KPE és 140 fm zárt gravitációs DN 200 KG-PVC csatornán keresztül lesz elvezetve. A tervezett szennyvízcsatornára az ipari terület beköthető, a keletkezett szennyvizet a DN160 nyomott vezeték végén tervezett végátemelővel vezetjük el a Petőfi utcai átemelőbe. A tervezett nyomott szennyvízelvezetés hálózat hossza 2.120 m, a gravitációs szennyvízelvezetés hálózat hossza: 140 m.


Gázvezeték építés

A létesítmény az önkormányzat beruházása keretében, a TIGÁZ-DSO KFT kivitelezésével
valósulhat meg. A létesítendő földgázelosztó vezeték a Kossuth utca – Ipari út
kereszteződésében csatlakozik a meglévő vezetékhez, majd út alatti átvezetéssel keresztezi a meglévő szilárd burkolatú utat. Ezt követőn az út nyugati oldalán halad északi irányban az úttal párhuzamosan. A tervezett vezetéket az ipari terület kapacitásigény figyelembevételével állapítottuk meg, ami 1.000 m³/óra gázigény. A tervezett gázvezeték anyaga az MSZ EN 1555-2:2011 szerinti PE160. Az átfúrásoknál az átfúrásoknál a tervezett gázvezetéket védőcsőbe, feltárásnál homokágyba kell helyezni. A gázvezeték nyomvonalát műanyag G-jelű táblákkal meg kell jelölni. A tervezett gázvezeték hálózat hossza: 2.150 m.


Csapadékvíz elvezetés építés

A dombvidék jelleg miatt az ipari területen található telephely csapadékvíz elvezetéséhez egy DN160 KPE zárt nyomott csatornát terveztünk be. Ezen a csatornán keresztül a csapadékvizet a 078/31 hrsz alatti erdős területre tudjuk elvezetni, ahol elszikkasztjuk. A tervezett út vízelvezetése párologtató árkok megépítésével történik. A tervezett nyomott csapadékvíz vezeték hossza: 1.350 m.Tornyospálca Község Önkormányzata